Alaska Fiber Star

For Better Business Products & Services

วางแผนให้พร้อมตั้งแต่วันนี้กับระบบ จัดการพลังงาน ISO 50001

ระบบจัดการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่ต่อคนใดคนหนึ่ง แต่นั่นหมายถึงประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อเพื่อนมนุษย์โลกทุกคนที่จะได้มีพลังงานใช้กันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงจัดตั้งให้มีการใช้พลังงานภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้อง เช่น การแต่งตั้งคณะการจัดการพลังงาน การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน หรือการกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เป็นต้น โดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 อย่างถูกต้องด้วย

ไขข้อข้องใจ ISO คืออะไร?

หลายคนคงจะสงสัยว่าเจ้ารหัส ISO 50001 ที่ว่านี้คืออะไร? แล้วมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร? ISO คือชื่อเรียกโดยย่อขององค์กรระหว่างประเทศด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และขจัดข้อโต้แย้งในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อธิบายได้ง่ายๆ ว่า “หากสินค้า การบริการ หรือองค์กรไหนได้รับมาตรฐาน ISO 50001 นั่นหมายความว่าได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล” นั่นเอง

คำนิยามจำกัดความของระบบจัดการพลังงาน ISO 50001  

คราวนี้ลองมาดูคำจำกัดความของระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 กันบ้างว่าคำๆ นี้ความหมายคืออะไร? ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Energy Management System ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า EnMS  ซึ่งถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2011 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือเรียกโดยย่อว่า ISO)  โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้คือ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานได้ปรับปรุงคุณภาพของพลังงานในองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 กับการนำไปใช้

องค์กรต่างๆ สามารถนำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 นี้ไปปฏิบัติตามได้เพื่อเป็นการรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ อีก อาทิ การปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐาน รวมไปถึงการตรวจวัด การจัดทำเอกสาร และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน กล่าวคือองค์กรต้องกําหนด และจัดทําเอกสารความรู้เพื่อให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ และช่วยกันคงรักษาพลังงานไว้

ประโยชน์ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มีอะไรบ้าง?

สำหรับในองค์กรแล้วระบบจัดการพลังงาน  ISO 50001 นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะจะสามารถช่วยระบุ และจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องของพลังงานให้กับองค์กรได้  สามรถวัด และตรวจสอบการใช้พลังงานในการระบุสถานที่ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพได้ดี รวมไปถึงยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

shares